.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Wednesday, April 8, 2009

முஸ்லிம்களிடம் ம.ம.க கட்டாய வசூல் எனவே எதிர்கிறோம். TNTJ அறிவிப்பு!

ம னி த நேய மக்கள் கட் சி யை எ தி ர்த்து தீ விர பிரசாரம்:
தவ்ஹீத் ஜ மாஅத்

நன்றி: தினமணி
சென்னை, ஏப். 7: முஸ்லி ம்க ளி டம் கட்டாய வசூ லி ல் ஈடுபட்டு வரும், ம னி த நேய மக்கள் கட் சி யை எ தி ர்த்து தீ வி ர பி ரசாரம் செய்வோம் என்று " த மி ழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜ மாஅத்' அமைப் பு அ றி வி த்துள்ளது. இது கு றி த்து, செய் தி யா ள ர்க ளி டம் அமைப் பி ன் தலைவர் ஜை னுல் ஆ பி தீ ன் செவ்வாய்க் கி ழமை கூ றி யது:

வரும் நாடாளுமன்ற த் தேர்தலி ல் த மி ழகத் தி ல் தி முக வையும், பு துவை யி ல் காங் கி ரஸ் கட் சி யையும் ஆத ரி க்க பொதுக்குழு கூட்டத் தி ல் மு டி வு எடுக்கப்பட்டுள்ள து. த மி ழகத் தி ல் முஸ்லி ம்க ளுக்கு தி முக அரசு 3.5 சதவீத இட ஒதுக் கீ டு வழங் கி யுள்ள து. 6 மாத காலமா கி யும் இந்த இட ஒதுக் கீ டு முஸ்லி ம்களுக்கு ச ரி வர கி டைக்க வி ல்லை. என வே, தி முக ஆத ரி த்து தீ வி ரமாக பி ரசா ரம் செய்யாமல் அ றி க்கை மூலம் தி முகவுக்கு வாக்க ளி க்குமாறு கோ ரி க்கை மட்டும் வைக்க மு டி வு செய் துள்ளோம். இட ஒதுக் கீ டு அ ளி க்கத் தவ றி ய காங் ரைஸையும், முஸ்லிம்களை மிரட்டும் விடுதலைச் சி றுத்தைகளை யும் ஆத ரி ப்ப தி ல்லை.

" மனிதநேய மக்கள் கட்சி ' முஸ்லிம்களிடம் கட்டாய வசூலில் ஈடுபட்டு வருகி ற து. எனவே அக்கட் சி எங்கு போட்டியிட்டாலும் அவர்களை எதிர்த்து தீவிரமாக பிரசாரம் செய்வோம்'' என்றார் ஜைனுல் ஆபிதீன்.
நன்றி: தினமணி 08-04-2009

5 comments:

முகவைத்தமிழன் said...

இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் இவன் பேச்சையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு..........

chellam said...

my Dear PJ

IS THIS REASON?
IS THIS TIME TO BE AGAINEST
WHY ARE YOU MAKING THE REASON TO RAISE YOUR OPINION

GOD NEVER FORGIVE YOU

chellam said...

is this reason
is this time to be againest for this reaon

why are you making the reason to raise your own opinion

GOD NEVER FORGIVE YOU

Faizur said...

DMK money speaking

Anonymous said...

PJ avarhalin paarvaiyil

naveena tauheeth vathihal...

JAYALALITHA
KARUNANEETHI(sunnath pannala ...irunthalum parava illa)

politics pannamaatom yendru sollura ,,,apparam ithu yenna..

unnallam solli kutham illa..nee yenna sonnalum keekuthu paathiya oru sila "ITHUHAL" atha sollanum..........................
unnala mudinchalaukku kalla kattikoo..........poo...by
polambal
from UAE