.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Sunday, March 29, 2009

ம.ம.கவுடன் தொடர்ந்து பேசிக் கொண் டி ருக் கி றோம் திமுக அறிவிப்பு!

யார் யாருக்கு எந்தெந்த தொகு தி கள்?

சென்னை, மார்ச் 28: ""ஜன நா யக முற்போக்குக் கூட்ட ணி யி ல், யார் யாருக்கு எந்தெந்த தொகு தி கள் என்பது கு றி த்து இரண் டொரு நா ளி ல் பே சி மு டி வெ டுக்கப்படும்'' என்று கூட்ட ணி யி ன் தலைவரும், முதல்வருமான கருணா நி தி தெ ரி வி த்தார்.

ஜன நாயக முற்போக்குக் கூட் ட ணி யி ல் தொகு தி ப் பங் கீ ட்டை இறு தி செய்வதற்கான கூட்டம், தி முக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அ றி வாலயத் தி ல் ச னி க் கி ழமை நடைபெற்ற து. கூட்டத்துக்குப் பி ற கு, செய் தி யாள ர்க ளி ன் கேள் வி களுக்கு முதல்வர் கருணா நி தி அ ளி த்த ப தி ல்:

யார் யாருக்கு எந்தெந்த தொகு தி கள் என்று மு டி வு செய்யப்பட்டதா? அதுகு றி த்து, இரண்டொரு நா ளி ல் பே சி மு டி வெடுக்கப்ப டும்.

ம னி தநேய மக்கள் கட் சி பேச்சுவார்த்தைக்கு வர வி ல் லையே? அந்தக் கட் சி யைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெ ளி நாடு சென்று வி ட் டார். அதனால், அந்தக் கட் சி யு டன் பேசவி ல்லை. தொடர்ந்து பேசிக் கொண் டி ருக் கி றோம்.

முஸ்லி ம் லீக் கட் சி த னி சி ன் ன த் தி ல் போட் டி யி டுமா? இதுபற் றி , தேர்தல் ஆணை யத்தை அணு கி கருத்துப் பெற வேண் டி யி ருக் கி ற து. தி முக வேட்பாள ர் பட் டி யல் எப்போது வெ ளி யி டப்படும்? பட் டி யல் தயாரான தும் வெ ளி யாகும்.

காங் கி ரஸூம், பு லி களை ஆத ரி க்கும் வி டுதலைச் சி றுத்தைக ளும் ஒரே அ ணி யி ல் இடம்பெ றுவது முரண்பாடாக இருக் கி ற தே? பு லி களுக்கும், அ தி முகவுக் கும் இடை யி ல் உள்ள முரண் பாட்டை வி டவா? அதை ஏன் அங்கே ( அ தி முக) கேட்க மாட் டேன் என் கி றீர்கள்? பாமக வெ ளி யே றி யதால், தி முக அ ணி வலுகுறை ந்ததாக எண்ணு கி றீர்களா? பாமக பற் றி குறை த்து எடை போடு கி றீர்கள் என்ற ôர் முதல் வர் கருணா நி தி .
நன்றி: திணமனி 29-03-2009

No comments: