.

வருகையாளர்களே! உங்கள் மீது கடவுளின் சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.

Thursday, June 19, 2008

திரு(ந்)த்திக் கொண்ட மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு பாராட்டுக்கள்!


திரு(ந்)த்திக் கொண்ட மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு பாராட்டுக்கள்!

No comments: